Tạp chí KHCN

Yêu cầu về hình thức của bài đăng trên Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Viện Chăn nuôi

Yêu cầu về hình thức của bài đăng trên Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Viện Chăn nuôi
- Cấu trúc của một bài báo khoa học phải gồm các mục sau: Tên bài báo; Tên tác giả; Abstract (viết bằng tiếng Anh); Đặt vấn đề; Vật liệu và Phương pháp nghiên cứu; Kết quả và Thảo luận; Kết luận và Đề nghị; Tài liệu tham khảo.

Yêu cầu về hình thức của bài đăng trong Tạp chí

- Cấu trúc của một bài báo khoa học phải gồm các mục sau: Tên bài báo; Tên tác giả; Abstract (viết bằng tiếng Anh); Đặt vấn đề; Vật liệu và Phương pháp nghiên cứu; Kết quả và Thảo luận; Kết luận và Đề nghị; Tài liệu tham khảo.

- Trình bày của một bài đăng trong Tạp chí như sau:

Bài báo được trình bày trên khổ giấy A4, phông chữ  Times New Roman, khoảng cách dòng đơn; lề trái 0,98”, lề phải 0,98”, lề trên 1,18” và lề dưới 1,38”.

Tên bài báo viết chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 12.

Tên tác giả dùng chữ in thường, cỡ chữ 10, in đậm nghiêng, có chú thích về các tác giả. Cách sắp xếp tác giả chính, phụ phải tuân theo Công ước Vancuver. Những người tham gia lập kế hoạch thí nghiệm, thiết kế thí nghiệm, làm thí nghiệm, hoặc viết báo cáo được coi là đồng tác giả. Tác giả chính để liên hệ phải ghi số điện thoại, địa chỉ email nếu có.

Phần Abstract viết bằng tiếng Anh, cỡ chữ 10, không quá 300 từ. Từ quan trọng (Key words) ghi 5 - 6 từ và in nghiêng.

Các đề mục lớn (tên bài báo, abstract, đặt vấn đề, vật liệu và phương pháp nghiên cứu, kết quả và thảo luận, kết luận và đề nghị, tài liệu tham khảo) viết chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 12, để ở giữa dòng và không đánh số thứ tự. Các đề mục nhỏ sau các đề mục lớn lần lượt dùng chữ đậm thẳng, đậm nghiêng, cỡ chữ 12, không đánh số thứ tự và đặt ở đầu dòng.

Tiêu đề bảng đặt phía trên bảng, tiêu đề của sơ đồ và đồ thị đặt phía dưới và không dùng các gạch khung dọc trong bảng.

Số liệu trong bảng và đồ thị chỉ dùng 3 tham số thống kê: dung lượng mẫu (n), số trung bình (mean), sai số của số trung bình (SE) hoặc độ lệch tiêu chuẩn (SD). Trường hợp đặc biệt mới dùng đến 4-5 tham số.

Chữ viết tắt bằng tiếng Anh phải theo các tiêu chuẩn quốc tế. Các tạp chí quốc tế thông dụng được viết tắt trong phần tài liệu tham khảo. Chữ viết tắt bằng tiếng Việt chỉ dùng trong trường hợp cần thiết và chỉ dùng khi đã viết đầy đủ sau đó mở đóng ngoặc chữ viết tắt một lần.

Tài liệu tham khảo sử dụng cỡ chữ 10, dòng đơn. 

Số trang được đánh ở ngoài lề (outside).

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
Thiết kế website