Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 102 (Tháng 8/2019)

04/10/2019

MỤC LỤC

Trang

DI TRUYỀN - GIỐNG

 

Đánh giá năng suất sinh sản của giống lợn Landrace, Yorkshire, Duroc và Pietrain khi được trao đổi nguồn gen tại Công ty TNHH lợn giống ngoại Thái Dương

2

Trịnh Hồng Sơn, Phạm Duy Phẩm,
Lê Quang Thành, Lý Thị Thanh Hiên và Lê Văn Sáng

 

Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của giống ngỗng xám

12

Nguyễn Văn Duy, Văn Thị Chiều, Vương Thị Lan Anh, Nguyễn Ngọc Giáp và Đào Anh Tiến

 

Năng suất sinh sản và một số yếu tố ảnh hưởng của lợn cái LVN1 (♂ Landrace Pháp ´ ♀ Landrace Mỹ) và cái LVN2 (♂ Landrace Mỹ ´ ♀ Landrace Pháp)

22

Trịnh Hồng Sơn, Phạm Duy Phẩm, Khamla Thammavong,  Hà Xuân Bộ và Nguyễn Tiến Thông

 

Khả năng sinh trưởng, năng suất chất lượng thịt của hai tổ hợp lai Duroc ´ (Landrace ´ Yorkshire) và PiDu ´ (Landrace ´ Yorkshire) được nuôi tại Bắc Giang

31

Dương Thị Vi và Đoàn Phương Thúy

 

Ảnh hưởng của khối lượng trâu bố, mẹ đến khả năng sinh trưởng của đàn nghé sinh ra tại tỉnh Thanh Hóa

40

Nguyễn Công Định, Ngô Thị Kim Cúc
và Trần Trung Thông

 

Khả năng sinh trưởng của gà Lạc Thủy và gà lai F1 (Lạc Thủy ´ Lương Phượng) nuôi tại Việt Yên - Bắc Giang

52

Nguyễn Thị Thu Huyền, Đoàn Phương Thúy,
Nguyễn Đăng Thắng, Trịnh Xuân Đức và Trần Thị Trinh

 

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN

 

Hiệu quả của việc sử dụng khoáng nano trong nuôi dưỡng lợn thịt

64

Lê Văn Huyên, Bùi Thị Thu Huyền, Ninh Thị Huyền và Nguyễn Hoài Châu

 

Ảnh hưởng của các mức năng lượng và protein trong khẩu phần nuôi vỗ béo đến khả năng tăng khối lượng của bò đực lai Sind

74

Đậu Văn Hải, Lê Bá Chung và Nguyễn Thị Hồng Trinh

 

CNSH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

 

Hiện trạng nuôi dưỡng lợn cái hậu bị giống ngoại trong điều kiện chăn nuôi trang trại

87

Trần Thị Bích Ngọc, Dương Thị Oanh,
Chung Tuấn Anh và Lê Thị Thanh Huyền

 

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi