Tin Đào tạo

Viện Chăn nuôi tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016.

Viện Chăn nuôi tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016.
Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016.

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do - Hạnh Phúc

VIỆN CHĂN NUÔI

     

Số:  26  /TB-VCN-ĐTTT

                                    Hà Nội, ngày 15  tháng 01 năm 2016

V/v Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016.

 

     

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2016 CỦA VIỆN CHĂN NUÔI

1. Các chuyên ngành đào tạo: Chăn nuôi (Mã số 62.62.01.05); Dinh dưỡng và Thức ăn chăn nuôi (Mã số 62.62.01.07); Di truyền và Chọn giống vật nuôi (Mã số 62.62.01.08).

2. Hình thức và thời gian đào tạo:

    Hệ đào tạo                           Thí sinh có bằng Đại học                Thí sinh có bằng Thạc sỹ

    Không tập trung                             5 năm                                                    4 năm

    Tập trung                                        4 năm                                                    3 năm

3. Đối tượng tuyển sinh:

- Có bằng Thạc sỹ đúng chuyên ngành (Chăn nuôi và Chăn nuôi Thú y) hoặc chuyên ngành gần, có hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, có công trình đã công bố trong Hội nghị và các tạp chí khoa học phù hợp.

- Có bằng đại học hệ chính quy đúng ngành với ngành đăng ký dự tuyển, loại khá trở lên, có ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, có công trình đã công bố trong Hội nghị và các tạp chí khoa học phù hợp.

- Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ đúng chuyên ngành hoặc một thư giới thiệu của nhà khoa học và một thư giới thiệu của thủ trưởng cơ quan nơi thí sinh công tác.

- Có đề cương nghiên cứu của đề tài luận án.

- Trình độ ngoại ngữ:

            +) Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển.

            +) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài.

            +) Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

4. Hồ sơ và thời gian dự tuyển:

- Hồ sơ tuyển sinh mua tại Phòng Đào tạo và Thông tin - Viện Chăn nuôi.

- Thời gian nhận hồ sơ: Trước ngày 25 tháng 2 năm 2016.

- Thời gian xét tuyển : Tháng 3 năm 2016

5. Các đối tượng chính sách ưu tiên: theo chế độ hiện hành.

6. Nguồn đề tài: Viện Chăn nuôi hiện đang chủ trì và thực hiện các đề tài nghiên cứu trọng điểm cấp Nhà nước và cấp Bộ có thể nhận NCS để làm luận án tiến sĩ (theo dõi trên Website của Viện Chăn nuôi: http//www.vcn.vnn.vn).

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ:

   Phòng Đào tạo và Thông tin - Viện Chăn nuôi - Thuỵ Phương - Từ Liêm - Hà Nội

   Địa chỉ Email: phongdaotaovcn@gmail.com

   Điện thoại: (04) 3838 5023 hoặc 0903 283 693;     Fax: (84-4) 3838 9775

 

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                          

   - Như trên;

   - Bộ GD-ĐT (để b/c);

   - Bộ NN và PTNT (để b/c)

   - BGĐ Viện (để b/c);

   - Lưu VT, ĐTTT.

                                       (đã ký)

 

GS.TS. Vũ Chí Cương 

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
Thiết kế website