Tin Đào tạo

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN CỦA NCS TRỊNH VĂN TUẤN

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN CỦA NCS TRỊNH VĂN TUẤN
Đề tài luận án: Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật và thị trường nâng cao năng suất và hiệu quả chăn nuôi bò thịt vùng Tây Bắc. Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã số: 62 62 01 05 Họ và tên nghiên cứu sinh: Trịnh Văn Tuấn Họ và tên người hướng dẫn: 1. GS.TS. Vũ Chí Cương 2. TS. Đinh Xuân Tùng Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

Đề tài luận án: Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật và thị trường nâng cao năng suất và hiệu quả chăn nuôi bò thịt vùng Tây Bắc.

Chuyên ngành:  Chăn nuôi

Mã số: 62 62 01 05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Trịnh Văn Tuấn

Họ và tên người hướng dẫn:  1. GS.TS. Vũ Chí Cương

                                            2. TS. Đinh Xuân Tùng

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

  1. Đề tài luận án sử dụng phương pháp từ nghiên cứu đến tác động với cách tiếp cận từ dưới lên nên các giải pháp gắn liền với thực tiễn sản xuất của địa phương.
  2. Đối tượng nghiên cứu tập trung vào giống bò Vàng địa phương, là giống bò chiếm đa số trong chăn nuôi nông hộ vùng Tây Bắc, trong khi các nghiên cứu trước đây chủ yếu trên bò lai.
  3. Các thí nghiệm được tiến hành trong điều kiện nông hộ, những kết quả của nghiên cứu có thể áp dụng cho sản xuất một cách thuận tiện.
  4. Đã kết hợp giữa giải pháp kỹ thuật và giải pháp thị trường để khắc phục trở ngại, nâng cao năng suất và hiệu quả chăn nuôi bò thịt trong nông hộ.

                                                                                                 

 

                                                                                                                   Nghiên cứu sinh

                                             

                                                                                                                     Trịnh Văn Tuấn

 

BRIEF INFORMATION OF PhD THESIS

Title of thesis: Study on technical and marketing solutions to improve the productivity and efficiency of fattening cattle in the North-west

Major: Animal production  

Code number: 62.62.01.05

Full name of PhD Student: TUAN Trinh Van

Supervisors:  1. Professor. PhD. CUONG Vu Chi

                    2. PhD. TUNG Dinh Xuan

Educational institution:  National Institute of Animal Sciences

THE NEW FINDINGS

  1. The study applies action research approach which is bottom-up, therefore, the solutions proposed is suitable to the local production situation.
  2. The object of the study is local yellow cattle which is a majority breed of the households in the North-west while the previous studies were the hybrid ones.
  3. The experiments were carried in households resulting applicable solutions.
  4. Combined technical and marketing solutions to overcome challenges to improve productivity and efficiency of household cattle fattening are proposed.

  PhD Student

                                                            

                                                                                    TUAN Trinh Van

Chi tiết xem tại đây

Luận án chính

Luận án tóm tắt (việt)

Luận án tóm tắt (English)

Thông tin mới về luận án

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
 
 
 
Thiết kế website