Tin Đào tạo

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN CỦA NCS Đặng Hoàng Biên

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN CỦA NCS Đặng Hoàng Biên
Đề tài luận án: “Khả năng sản xuất và đa hình gen PRKAG3 của lợn Lũng Pù và lợn Bản”. Chuyên ngành: Di truyền và Chọn giống vật nuôi Mã số: 62.62.01.08 Nghiên cứu sinh: ĐẶNG HOÀNG BIÊN Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. ĐINH VĂN CHỈNH 2. TS. TẠ THỊ BÍCH DUYÊN Cơ sở đào tạo: VIỆN CHĂN NUÔI

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: “Khả năng sản xuất và đa hình gen PRKAG3 của lợn Lũng Pù và lợn Bản”.

Chuyên ngành: Di truyền và Chọn giống vật nuôi         

Mã số: 62.62.01.08             

Nghiên cứu sinh: ĐẶNG HOÀNG BIÊN

Người hướng dẫn khoa học:           1. PGS.TS. ĐINH VĂN CHỈNH

                                                         2. TS. TẠ THỊ BÍCH DUYÊN

Cơ sở đào tạo: VIỆN CHĂN NUÔI

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

 - Đề tài đã đánh giá được tương đối đầy đủ và có hệ thống từ đặc điểm ngoại hình về màu sắc lông da, khả năng sinh sản, sinh trưởng đến năng suất thân thịt và chất lượng thịt ở lợn Lũng Pù và lợn Bản.

- Xác định được đa hình gen PRKAG3 bao gồm 4 đa hình G52S/HphI, T30N/StyI, V199I/BsaHI, R200Q/BsrBI ở cả 2 giống lợn Lũng Pù và Bản.

- Bước đầu đánh giá được ảnh hưởng của đa hình gen PRKAG3 đến chất lượng thịt của lợn Bản: đa hình T30N/StyI và G52S/HphI ảnh hưởng đến chỉ tiêu độ sáng và đa hình T30N/StyI ảnh hưởng đến độ vàng của thịt.

 

BRIEF INFORMATION OF PhD THESIS

         Title of thesis: "Performance and polymorphism of PRKAG3 gene of Lung Pu and Ban pigs".

          Major: Animal genetics and breeding.

          Code number:  62.62.01.08

          Full name of PhD Student: DANG HOANG BIEN

          Supervisors:        1. Associate Professor, Doctor: Dinh Van Chinh

                                        2. Doctor: Ta Thi Bich Duyen

          Educational institution:  National Institute of Animal Sciences. 

THE NEW FINDINGS

- Full and systematic assessment of characteristics of appearance from hair coat and skin color, reproduction, growth, carcass yield and meat quality of Lung Pu and Ban pigs.

- Identifying PRKAG3 genetic polymorphisms including 4 polymorphism : G52S/HphI, T30N/StyI, V199I/BsaHI, R200Q/BsrBI in the 2 pig breeds: Lung Pu and Ban pig.

- Initial assessment of influences of PRKAG3 genetic polymorphisms on meat quality of Ban pig. Polymorphisms of T30N/StyI and G52S/HphI affected the brightness and polymorphisms of T30N/StyI affected the yellowness of meat.

chi tiết xem tại đây

- Tóm tắt luận án (Tiếng Việt)

- Tóm tắt luận án (Tiếng Anh)

- Thông tin mới về luận án

- Luận án chính

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*

jbgvu

Vuoo3
8/10/2016 1:28:18 PM
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
Thiết kế website