Bài báo ISI

Thang, C. M., Sanh, M. V. and Wiktorsson, H. (2008).

Thang, C. M., Sanh, M. V. and Wiktorsson, H. (2008).
Effects of Supplementation of Mixed Cassava (Manihot esculenta) and Legume (Phaseolus calcaratus) Fodder on the Rumen Degradability and Performance of Growing Cattle. Thang, C. M., Sanh, M. V. and Wiktorsson, H. (2008).

Effects of Supplementation of Mixed Cassava (Manihot esculenta) and Legume (Phaseolus calcaratus) Fodder on the Rumen Degradability and Performance of Growing Cattle. Thang, C. M., Sanh, M. V. and Wiktorsson, H. (2008). 

Tag: Vol. 21 (1), 66-74.
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
Thiết kế website