Bài báo ISI

Thang, C. M., Ledin, I. and Bertilsson, J. (2010)

Thang, C. M., Ledin, I. and Bertilsson, J. (2010)
Effect of using cassava products to vary the level of energy and protein in the diet on growth and digestibility of cattle. Thang, C. M., Ledin, I. and Bertilsson, J. (2010)

Effect of using cassava products to vary the level of energy and protein in the diet on growth and digestibility of cattle.  Thang, C. M., Ledin, I. and Bertilsson, J. (2010)

Tag:Vol. 128 (1-3), 166-172
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên