Sách chăn nuôi

SCN_VT/2005_VCN

SCN_VT/2005_VCN
Sinh thái vật nuôi và những ững dụng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tác giả Nguyễn Đăng Vang và Phạm Sỹ Tiệp

Sinh thái vật nuôi và những ững dụng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tác giả Nguyễn Đăng Vang và Phạm Sỹ Tiệp

Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
Thiết kế website