Chức năng nhiệm vụ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ trực thuộc Viện Chăn nuôi

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ trực thuộc Viện Chăn nuôi
Ngày 14 tháng 5 năm 2013 Bộ trưởng BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ban hành Quyết định số 1085/QĐ-BNN-TCCB Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ trực thuộc Viện Chăn nuôi

I. Chức năng

Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ (sau đây gọi tắt là Phân Viện) có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, nuôi giữ giống gốc, đào tạo sau đại học, hợp tác quốc tế, tư vấn, dịch vụ về chăn nuôi ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực Nam Bộ.

Trụ sở chính của Phân Viện đặt tại xã Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phân Viện

1. Xây dựng các chương trình, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về chăn khu vực Nam Bộ và các địa phương khác thuộc nhiệm vụ của Viện Chăn nuôi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Thực hiện nghiên cứu khoa học về:

a) Di truyền giống vật nuôi, nuôi giữ giống gốc, bảo tồn nguồn gen, nhân thuần, nuôi thích nghi các giống vật nuôi;

b) Chọn, tạo, khảo nghiệm giống vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế của Vùng;

c) Xây dựng quy trình, biện pháp kỹ thuật phát triển chăn nuôi lợn, gia cầm, đại gia súc và vật nuôi khác;

d) Công nghệ sinh học, đa dạng sinh học và tin sinh học trong chăn nuôi;

đ) Sinh lý, sinh hóa, sinh sản, tập tính vật nuôi và bảo vệ sức khỏe động vật;

e) Kinh tế, môi trường chăn nuôi và ảnh hưởng của chăn nuôi đến biến đổi khí hậu trong vùng;

g) Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi;

h) Chuồng trại, kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, chế biến, bảo quản, an toàn thực phẩm chăn nuôi.

 3. Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất; triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm trên cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học của Phân Viện theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện nhiệm vụ khuyến nông về chăn nuôi. Liên kết, hợp tác về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thử nghiệm kỹ thuật mới, tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật.

5. Đào tạo tiến sĩ, tham gia đào tạo thạc sỹ thuộc nhiệm vụ của Phân Viện theo quy định của pháp luật.

6. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác chuyên gia trong lĩnh vực chăn nuôi theo quy định của pháp luật.

7. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chuyên ngành chăn nuôi.

8. Tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực chuyên môn của Phân Viện và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

9. Làm chủ đầu tư các dự án đầu tư vào Phân Viện do Bộ trưởng là cấp quyết định đầu tư; quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.

III. Cơ cấu tổ chức của Phân Viện

1. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

- Phòng Tổ chức, Hành chính;

- Phòng Kế hoạch, Tài chính;

- Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế.

2. Các bộ môn và phòng nghiên cứu:

- Bộ môn Di truyền, Giống vật nuôi;

- Bộ môn Dinh dưỡng thức ăn chăn nuôi;

- Bộ môn Sức khoẻ vật nuôi;

- Bộ môn Môi trường chăn nuôi ;

- Phòng Thí nghiệm và Phân tích chăn nuôi  đặt tại số 12 Nguyễn Chí Thanh, phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Các Trung tâm trực thuộc Phân Viện được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật:

- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi Heo Bình Thắng (trên cơ sở đổi tên và tổ chức lại Trung tâm Nghiên cứu Huấn luyện chăn nuôi Bình Thắng);

- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi Gia súc lớn (trên cơ sở đổi tên và tổ chức lại Trung tâm Nghiên cứu Huấn luyện chăn nuôi gia súc lớn);

- Trung tâm Công nghệ sinh học chăn nuôi (trên cơ sở đổi tên và tổ chức lại Trung tâm Công nghệ sinh học nông nghiệp);

- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA (trên cơ sở đổi tên Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia cầm);

- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi đồng bằng sông Cửu Long;

(ngày cập nhật: 17_5_2013)


Phòng Tổ chức Hành chính _ Viện Chăn nuôi
In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
 
Thiết kế website