Quy chế đào tạo

Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016

Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016

Vv ban hành Quy chế đào tạo và Khung chương trình đào tạo mới theo tinh thần Thông tư 07

QĐ thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ (theo Thông tư TT07/2015/TT-BGDĐT )

Theo tinh thần của Thông tư TT07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về khối kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với trình độ đào tạo tiến sĩ và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ

PHỤ LỤC QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ CỦA VIỆN CHĂN NUÔI

PHỤ LỤC QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ CỦA VIỆN CHĂN NUÔI

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC – ĐÀO TẠO VIỆN CHĂN NUÔI

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC – ĐÀO TẠO VIỆN CHĂN NUÔI (2014)

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Khoa học - Đào tạo của Viện Chăn nuôi

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Khoa học - Đào tạo của Viện Chăn nuôi
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
 
Thiết kế website