Thông báo về công tác cán bộ

Trong  tháng 12 năm 2018 Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Chăn nuôi ký ban hành các Quyết định có liên quan đến công tác cán bộ của Viện. Cụ thể như sau:

1. Bộ môn Di truyền Giống vật nuôi

- TS. Ngô Thị Kim Cúc, Phó Viện trưởng thôi không kiêm Trưởng Bộ môn kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

- Giao nhiệm vụ Phụ trách Bộ môn cho TS. Phạm Văn Giới, Phó Trưởng Bộ môn kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

2. Trung tâm nghiên cứu Lợn Thụy Phương 

Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Duy Phẩm, Thạc sỹ nông nghiệp, tiếp tục giữ chức Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Lợn Thụy Phương kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

(Tin: Phòng Tổ chức Hành chính)