Luận án trước bảo vệ của Nghiên cứu sinh Trần Ngọc Tiến

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án:  “Nghiên cứu chọn tạo 4 dòng gà ông bà chuyên trứng GT1,GT2, GT3 và GT4”

Chuyên ngành:     DI TRUYỀN VÀ CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI

Mã số              :              962.01.08

Họ và tên nghiên cứu sinh:     Trần Ngọc Tiến

Người hướng dẫn khoa học:    1. PGS.TS. Nguyễn Huy Đạt

                                            2. TS. Nguyễn Quý Khiêm

Cơ sở đào tạo:     Viện chăn nuôi

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

  • Là công trình khoa học đầu tiên về chọn tạo bốn dòng gà chuyên trứng cao sản từ nguồn nguyên liệu gà ông bà chuyên trứng nhập nội và gà hướng trứng trong nước để tạo các dòng gà chuyên trứng mới năng suất chất lượng cao phù hợp thị hiếu người tiêu dùng Việt Nam.

Người hướng dẫn khoa học

 

Nghiên cứu sinh

 

PGS.TS. Nguyễn Huy Đạt          

TS. Nguyễn Quý Khiêm

Trần Ngọc Tiến

 

Tóm tắt luận án bằng tiếng Việt

Tóm tắt luận án bằng tiếng Anh

Toàn văn luận án

Thông tin tóm tắt những đóng góp mới của luận án (Tiếng Việt)

Thông tin tóm tắt những đóng góp mới của luận án (Tiếng Anh)