Đào tạo cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ tại Trung Quốc năm 2019

Viện Chăn nuôi thông báo về việc cử cán bộ tham gia Đào tạo cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ tại Trung Quốc năm 2019.

Chi tiết xem tại 2 đường link phía dưới

Công văn số 520

Thông báo số 6184