THÔNG BÁO

Viện Chăn nuôi tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Tuấn Thành.

Tên đề tài:   

Khả năng sản xuất của hai dòng gà lông màu hướng thịt LV4, LV5, đàn bố mẹ và thương phẩm qua 5 thế hệ chọn lọc”

Chuyên ngành:  Chăn nuôi

Mã số:                 62 62 01 05 

Thời gian: 8 giờ 30, ngày  06  tháng 02 năm 2018

Địa điểm:   Hội trường tầng 2 – Nhà A  - Viện Chăn nuôi

Thuỵ phương – Bắc Từ Liêm - Hà Nội.

       Kính mời các quý vị quan tâm đến dự!

                             PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ THÔNG TIN