Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Vũ Văn Quang

Ngày 18 tháng 4 năm 2017, tại Viện Chăn nuôi – Thụy Phương - Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện (theo Quyết định thành lập Hội đồng số 88/QĐ-VCN-ĐTTT  ngày 06  tháng 3 năm 2017) đã họp để đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh Vũ Văn Quang

Đề tài: “Năng suất sinh sản của lợn nái VCN21, VCN22 phối với đực PiDu và khả năng sản xuất của tổ hợp lai PiDu x VCN21, PiDu x VCN22”.

Chuyên ngành:           Chăn nuôi

Mã số:                        62 62 01 05

Nghiên cứu sinh:        Vũ Văn Quang

Ng­­ười hư­­ớng dẫn khoa học:        1. PGS.TS. Nguyễn Văn Đức

                                                  2. TS.Phùng Thị Vân

Cơ sở đào tạo:                             Viện Chăn nuôi

Hội đồng đánh giá luận án có 07 thành viên gồm:

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Cơ quan công tác

Chức trách trong Hội đồng

1

GS.TS. Đặng Vũ Bình

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chủ tịch

2

PGS.TS. Võ Trọng Hốt

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Phản biện 1

3

PGS.TS. Trần Huê Viên

Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên

Phản biện 2

4

TS. Đoàn Văn Soạn

Trường ĐH Nông lâm Bắc Giang

Phản biện 3

5

TS. Hoàng Thị Phi Phượng

Viện Chăn nuôi

Thư ký

6

PGS.TS. Phan Xuân Hảo

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên

7

TS. Bùi Thị Thơm

Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên

Ủy viên

Hội đồng đã đánh giá luận án đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, chuyên ngành: Chăn nuôi; Mã số: 62 62 01 05, với số phiếu tán thành là 7/7 (100%).

Buổi đánh giá luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ của Viện Chăn nuôi. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban giám đốc Viện Chăn nuôi, Phòng Đào tạo và Thông tin, Phòng Khoa học, các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, sinh viên, bạn bè và đồng nghiệp của nghiên cứu sinh.

Luận án được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia, Thư viện và Website của Viện Chăn nuôi.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ luận án

(Tổng hợp tin: Khâu Thị Định – Phòng Đào tạo thông tin)