THÔNG TƯ: BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Thông tư Số: 08/2017/TT-BGDĐT: Ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sỹ của Bộ giáo dục và đào tạo

Chi tiết xem tại đây 

Nguồn: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Thong-tu-08-2017-TT-BGDDT-Quy-che-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-tien-si-338487.aspx