Thông báo: Bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp

Viện Chăn nuôi tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Văn Quang.

Tên đề tài: Năng suất sinh sản của lợn nái VCN21, VCN22 phối với đực PiDu và khả năng sản xuất của tổ hợp lai PiDu x VCN21, PiDu x VCN22

       Chuyên ngành:  Chăn nuôi

       Mã số:                 62 62 01 05

       Thời gian: 8 giờ 30, ngày 18 tháng 4 năm 2017.

       Địa điểm:   Hội trường Viện Chăn nuôi - Thuỵ phương – Bắc Từ Liêm - Hà Nội.

       Kính mời các quý vị quan tâm đến dự!

                             PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ THÔNG TIN