Luận án trước bảo vệ của nghiên cứu sinh Vũ Văn Quang

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: “Năng suất sinh sản của lợn nái VCN21, VCN22 phối với đực PiDu và khả năng sản xuất của tổ hợp lai PiDu x VCN21, PiDu x VCN22”.

Chuyên ngành: Chăn nuôi     

Mã số: 62.62. 01.05               

Nghiên cứu sinh:                   Vũ Văn Quang

Người hướng dẫn khoa học:  1.PGS.TS. Nguyễn Văn Đức

                                            2.TS. Phùng Thị Vân

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đánh giá được tương đối đầy đủ và có hệ thống về khả năng sinh sản của lợn nái VCN21, VCN22 phối với đực PiDu cũng như khả năng sinh trưởng, năng suất thân thịt và chất lượng thịt của hai tổ hợp lai PiDu x VCN21 và PiDu x VCN22.

Bước đầu xác định được hiệu quả kinh tế ở 3 mức khối lượng giết thịt 90, 100 và 110kg đối với hai tổ hợp lai PiDu x VCN21 và PiDu x VCN22.

Làm phong phú thêm nguồn gen lợn đực giống cuối cùng sử dụng phối giống với lợn nái VCN21 và VCN22 để sản xuất lợn lai nuôi thịt mang lại hiệu quả kinh tế.

Trên cơ sở đánh giá được tiềm năng sản xuất của của lợn đực PiDu phối với lợn nái bố mẹ VCN21 và VCN22, đề tài luận án đã đề xuất được hướng sử dụng chúng trong sản xuất góp phần nâng cao năng suất và chất lượng trong chăn nuôi lợn ngoại tại miền Bắc Việt Nam.

Người hướng dẫn khoa học

Nghiên cứu sinh

(ký, ghi rõ họ tên)

(ký, ghi rõ họ tên)

 

BRIEF INFORMATION OF PhD THESIS

         Title of thesis : “The reproductive performance of VCN21, VCN22 sows mated with PiDu boars and the productivity of PiDu x VCN21 and PiDu x VCN22 crossbred pigs”

            Major: Animal science.

            Code number: 62.62.01.08

            Full name of PhD Student:  Van Quang Vu

            Supervisors:    1. Ass. Prof,  Dr. Van Duc Nguyen

                                    2. Dr. Thi Van Phung

Educational institution:  National Institute of Animal Sciences. 

THE NEW FINDINGS

A sysematicaly and relatively complteted evaluation on the reproductive performance of VCN21, VCN22 sows mated with PiDu boars and the growth, carcass performance and meat quality of PiDu x VCN21 and PiDu x VCN22 crossbred pigs was made in the thesis.

Initial effect of 3 differrent slaughter  weights 90,100 and 110 kg of PiDu x VCN21 and PiDu x VCN22 crossbred pigs on economic efficiency of pig production was examined.

Enriching genetic resources of terminal breeding boars,which was used to mate with sows VCN21 and VCN22 in order to produce crossbred fattening pigs with a economic efficiency.

Based on the productive potential evaluation of PiDu boars mated with parent sows VCN21 and VCN22, the study proposed the way of using them to improve the performance and quality of exotic pig production in the North of Vietnam.

Supervisors

PhD Student

(Signature and Full name)

(Signature and Full name)

Luận án tóm tắt (tiếng Việt)

Luận án tóm tắt (tiếng Anh)

Luận án TS (trước bảo vệ)