Theo đuổi một tỉ lệ mang thai tốt hơn

Có khả năng ta nhận được một “tỉ lợi nhuận giảm- diminishing return”,  một khi tỷ lệ mang thai và hiệu quả sinh sản leo lên mức độ cao hơn và cao hơn.

Ảnh của Jim Dickrell

Có vẻ “ngược đời” rằng việc đạt được tỷ lệ có thai cao lại có thể dẫn đến lợi nhuận ít hơn. Nhưng đó chính là trường hợp nếu “vấn đề về hiệu quả sinh sản” không phải là một phần của một chiến lược quản lý đàn được hoạch định tốt.

Albert De Vries, một chuyên gia ngành chăn nuôi bò sữa Đại học Florida, nêu vấn đề liệu có thể xác định được một tỷ lệ mang thai tối ưu nên phấn đấu. "Một tổng quan tư liệu khoa học cho thấy tỷ lệ mang thai cao hơn có liên quan đến lợi nhuận lớn hơn, nhưng lợi nhuận lại ít hơn một khi tỷ lệ có thai vốn đã ở mức cao" - ông nói.

Nói cách khác, đó là chúng ta có khả năng sẽ nhận một “tỉ lợi nhuận giảm -diminishing return”,  một khi tỷ lệ mang thai và hiệu quả sinh sản leo lên mức độ cao hơn và cao hơn.  Thêm vào đó, nâng cao tỷ lệ mang thai thường đòi một chi phí cao hơn.

Trong một tình huống mà Alter De tiến hành, nâng tỷ lệ mang thai từ 23% lên 26% sẽ tạo ra lợi nhuận khoảng 35 USD/bò vắt sữa. Vì vậy, nếu chi phí thấp hơn 35 USD để tăng tỷ lệ mang thai 3%, thì sự khác biệt đó là một lợi nhuận ròng. Còn nếu nó chi phí hơn 35 USD, đó sẽ là lỗ ròng.

De Vries cũng nghiên cứu 7032 đàn bò tham gia các chương trình DHIA, Mỹ (Hiệp hội Thông tin Bò sữa) với hồ sơ được xử lý bởi “Hệ thống quản lý Số liệu Bò sữa” ở Raleigh, NC. Kích thước đàn trung bình là 239 con bò, với tỷ lệ mang thai trung bình là 19% và năng suất sữa trung bình của đàn là 23.239 lb (~10 545 kg). 11% đàn, đại diện cho 21% đàn bò trong nghiên cứu này, có tỷ lệ thụ thai từ 28 đến 39%. Những trang trại này  trung bình có 425 con bò và năng suất 26.000 lb (~ 11 793 kg).

"Các đàn bò với tỷ lệ mang thai cao hơn cũng có số ngày cho sữa ngắn hơn, thời gian phối lại sau đẻ dài hơn,  nhưng ngày phối lại lần đầu ngắn hơn, tỉ lệ phối giống cao hơn, thời gian đẻ đến chửa lại ngắn hơn, khoảng cách lứa đẻ thực tế ngắn hơn và số bê trên mỗi con bò nhiều hơn," De Vries nói. Các yếu tố chính thúc đẩy lợi nhuận ở những đàn bò là ngày cho sữa ngắn hơn, nên hiệu quả sử dụng thức ăn lớn hơn và thu nhập do đó lớn hơn so với chi phí thức ăn, ông nói.

Tỉ lệ loại thải như nhau

Nhưng De Vries cũng nhận thấy một sự bất thường. Tỉ lệ loại thải, vào khoảng 37%, là như nhau giữa các đàn bò  có tỷ lệ có thai trung bình và cao. Vì vậy, các đàn tỷ lệ có thai trung bình đã không loại thải ít bò hơn vì thua về sinh sản và bê hậu bị ít hơn và còn các đàn có tỷ lệ mang thai cao đã không loại thải nhiều hơn bởi vì chúng có nhiều bò cái tơ.

Trong các đàn bò có tỷ lệ mang thai cao, thì tốc độ loại thải cao nâng cao giá trị di truyền của đàn bò. Nhưng thêm nhiều bò lứa 1 với sản lượng sữa thấp hơn cũng sẽ làm giảm tổng sản lượng sữa cho cả đàn.

"Với năng suất sinh sản được cải thiện, có một tiềm năng lớn để tạo ra nhiều bê hậu bị," De Vries nói. "Những lợi ích của tỉ lệ mang thai gia tăng có thể phụ thuộc vào những gì đang được thực hiện với bê hậu bị." Ông nói.

Một trang trại có thể nuôi tất cả các bò cái tơ và tăng thải loại, thì hãy hoãn nhân giống hoặc bán đi bê thừa. Xét nghiệm gen có thể hỗ trợ xác định bê nào cần bán. Sử dụng tinh giới tính cũng có thể không có lợi nhuận khi tất cả bê hậu bị khi tất cả bê cái được nuôi và chuyển vào đàn vì gia tăng do di truyền có thể không bù đắp được chi phí cao hơn do tinh và tăng thải loại, De Vries nói.

Cuối cùng, có thể có một tỷ lệ mang thai tối ưu, nó có thể thay đổi và sự quyết định theo đàn từng đàn liên quan đến sản xuất thừa bê cái, ông nói.

Bản dịch của Võ Văn Sự. Nguồn: Chasing Better Pregnancy Rates.  By Jim Dickrell January 25, 2017 | 8:58 pm EST. http://www.dairyherd.com/magazine/chasing-better-pregnancy-rates