THÔNG BÁO: VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Trong tháng 01 năm 2017 Viện trưởng Viện Chăn nuôi ký ban hành các Quyết định có liên quan đến công tác cán bộ của Dự án “Thành lập ngân hàng gen đông lạnh cho các giống lợn bản địa của Việt Nam và phát triển hệ thống chăn nuôi lợn bền vững bảo vệ đa dạng sinh học ” (viết tắt là Dự án JICA-SATREPS). Cụ thể như sau:

Cử ông Lưu Quang Minh, Tiến sỹ nông nghiệp, Phó Giám đốc phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ tế bào Động vật kiêm Điều phối viên phía Việt Nam, Trợ lý Ban Quản lý Dự án JICA-SATREPS (Thời gian kiêm nhiệm là 50%) kể từ ngày 13 tháng 01 năm 2017 thay ông Nhữ Văn Thụ .

(Nguồn: Phòng Tổ Chức Hành Chính)