Thông báo: Bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Cao Bá Cường với đề tài "Nghiên cứu chọn lọc ổn định 3 dòng gà lông màu TP4, TP2, TP3"

                                                         

                                           THÔNG BÁO

 

Bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Cao Bá Cường với đề tài

 "Nghiên cứu chọn lọc ổn định 3 dòng gà lông màu TP4, TP2, TP3"

Thời gian: 8h ngày 19/1/2017 (Thứ năm)

Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà A

Mời các vị quan tâm tới dự!

                                                                   Phòng Đào tạo và Thông tin