Thông báo về công tác cán bộ TRONG THÁNG 10/2016

Trong tháng 10 năm 2016 Viện trưởng Viện Chăn nuôi ký ban hành các Quyết định có liên quan đến công tác cán bộ của các đơn vị thuộc Viện Chăn nuôi. Cụ thể như sau:

1. Trung tâm nghiên cứu Lợn Thụy Phương

Bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, Cử nhân kinh tế, Phụ trách kế toán Trung tâm, giữ chức vụ Kế toán trưởng Trung tâm nghiên cứu Lợn Thụy Phương kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2016.

2. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Viện Chăn nuôi

Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Sỹ Tiệp, Tiến sỹ nông nghiệp, nghiên cứu viên chính, tiếp tục giữ chức vụ Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Viện Chăn nuôi kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2016 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu. 

 

Nguồn: Phòng Tổ chức Hành chính