Thông báo: Viện Chăn nuôi tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trịnh Văn Tuấn.

Viện Chăn nuôi tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trịnh Văn Tuấn.

Tên đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật và thị trường nâng cao

năng suất và hiệu quả chăn nuôi bò thịt vùng Tây Bắc

Chuyên ngành: Chăn nuôi

Mã số: 62 62 01 05

Thời gian: 8 giờ 30, ngày 10 tháng 12 năm 2015

Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Nhà B - Viện Chăn nuôi – Thuỵ phương – Bắc Từ Liêm - Hà Nội.

Kính mời các quý vị quan tâm đến dự!

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ THÔNG TIN