Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ

 

Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi

Cơ quan chủ quản:

Viện Chăn Nuôi

Địa chỉ:

xã Thuỵ Phương- Từ Liêm- Hà Nội

ĐT: 043 8389 125, Fax: 043 8 389 775 

 

Website:

http://

Mô tả:

Giám đốc:               TS. Vũ Ngọc Sơn
Phó Giám đốc:        TS. Bạch Mạnh Điều                                   

II. CHỨC NĂNG VÀ LOẠI HÌNH HOẠT ĐỘNG KH&CN

1. Chức năng nhiệm vụ

  - Nghiên cứu khoa học

  - Chuyển giao công nghệ

  - Tư vấn dịch vụ

  - Sản xuất kinh doanh về lĩnh vực chăn nuôi

Nhiệm vụ:

  - Nghiên cứu có định hướng và nghiên cứu ứng dụng, sản xuất kinh doanh

  - Chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực bảo tồn nguồn gen vật nuôi

  - Hợp tác quốc tế trong các đề tài dự án về bảo tồn tài nguyên vật nuôi, thức ăn

  -  Sản xuất kinh doanh con giống, thức ăn và vật tư hàng hoá trong chăn nuôi

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Chăn nuôi giao

2. Loại hình hoạt động
Đơn vị hoạt động khoa học công nghệ công lập.

III. NHÂN LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Tổng số cán bộ KH&CN:
* Trong đó:
- Tiến sỹ :
- Thạc sỹ:
- Đại học, cao đẳng:
* Số cán bộ trực tiếp tham gia công tác nghiên cứu:

 

II. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÓ THỂ CHUYỂN GIAO

STT

Tên công nghệ

1

 

2

 

3

 

 

III. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐÃ CHUYỂN GIAO

STT

Tên công nghệ

Địa điểm chuyển giao

1

 

Hầu hết các tỉnh thành trong cả nước

2