Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ

 

 

Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi

Cơ quan chủ quản:

Viện Chăn Nuôi

Địa chỉ:

Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 

ĐT: 04 33824719; Fax: 04.3.825582

Website:

http://

Mô tả:

Giám đốc:                                TS. Hồ Xuân Tùng

Phó Giám đốc:                         Nguyễn Viết Hợi

II. CHỨC NĂNG VÀ LOẠI HÌNH HOẠT ĐỘNG KH&CN

1. Chức năng nhiệm vụ

- Nghiên cứu thực nghiệm về giống, thức ăn, kỹ thuật nuôi dưỡng và biện pháp phòng chống bệnh cho gia súc, gia cầm.

- Huần luyện, đào tạo nâng cao trình độ chăn nuooi về giống, thức ăn, kỹ thuật nuôi dưỡng.

- Xây dựng mô hình chăn nuôi và chuyển gioa tiến bộ kỹ thuật cho nông dân

- Nuôi giữ giống gốc và sản xuất thực nghiệm ccs giống vật nuôi phục vụ sản xuất 

2. Loại hình hoạt động
Đơn vị hoạt động khoa học công nghệ công lập.

III. NHÂN LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Tổng số cán bộ KH&CN: 52 người,
* Trong đó:
- Tiến sỹ : 01
- Thạc sỹ: 04
- Đại học, cao đẳng: 47
* Số cán bộ trực tiếp tham gia công tác nghiên cứu:

 

II. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÓ THỂ CHUYỂN GIAO

STT

Tên công nghệ

1

 

2

 

3

 

 

III. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐÃ CHUYỂN GIAO

 

STT

Tên công nghệ

Địa điểm chuyển giao

1

 

Hầu hết các tỉnh thành trong cả nước

2

   
3