Thông báo

Mẫu đơn tuyển dụng của Viện Chăn nuôi

Mẫu đơn tuyển dụng của Viện Chăn nuôi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

                                                                                                         ………….., ngày      tháng     năm 2018

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

Họ và tên:                                                              Nam, Nữ:

Ngày sinh:

Quê quán:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay:

Điện thoại liên lạc:                            Email:

Dân tộc:

Trình độ và chuyên ngành đào tạo:

Đối tượng ưu tiên (nếu có): (1)

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức của VIỆN CHĂN NUÔI, tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển viên chức ở vị trí việc làm tại (2) ví dụ: ……………………………………………………...........

…………………….thuộc Viện Chăn nuôi. Vì vậy, Tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển viên chức theo thông báo của Viện Chăn nuôi.

Nếu trúng tuyển, Tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của Viện Chăn nuôi.

Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:

1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;

2. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm: …………… ……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

 

3. Giấy chứng nhận sức khoẻ;

4. 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6.

Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật, kết quả tuyển dụng của Tôi hủy bỏ và Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

  

Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;

(2) Ghi đúng vị trí việc làm cần tuyển của đơn vị thuộc Viện Chăn nuôi;

(3) Ghi rõ tên của các bản chụp, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, gửi kèm đơn đăng ký dự tuyển.

 

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
Thiết kế website