Luận án

Luận án trước bảo vệ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thi Hương

Luận án trước bảo vệ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thi Hương

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: “Khả năng sinh trưởng, sinh sản của lợn Landrace x (Yorkshire x VCN-MS15) qua các thế hệ và sức sản xuất của đời con khi phối với đực Pietrain x Duroc

Chuyên ngành: Chăn nuôi

Mã số: 9 62 01 05

Họ và tên nghiên cứu sinh:       Nguyễn Thi Hương

Họ và tên người hướng dẫn:     1. PGS.TS. Lê Đình Phùng

                                                    2. TS. Phạm Sỹ Tiệp

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Lần đầu tiên đánh giá được một cách tương đối toàn diện và có hệ thống về khả năng sản xuất của lợn LRYSMS góp phần chủ động nguồn giống lợn nái có sức sinh sản cao để sản xuất lợn lai nuôi thịt có năng suất và chất lượng thịt cao.

- Đánh giá được khả năng sinh sản của lợn cái LRYSMS khi phối với lợn đực PiDu, đồng thời xác định được khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của lợn lai PiDu x LRYSMS.

                                                           

 

Nghiên cứu sinh

 

 

 

Nguyễn Thi Hương

               

BRIEF INFORMATION OF PhD THESIS

Title of thesis: “The growth and reproduction ability of crossbreed  Landrace x (Yorkshire x VCN-MS15) over generations and the production performance of offspring when mating with Pietrain x Duroc boars”

Major: Animal Production

Code number: 9.62.01.05

Full name of PhD Student: Nguyen Thi Huong

Supervisors: 

1. Ass. Prof. Dr. Le Đinh Phung.

2. Dr. Pham Sy Tiep

Educational institution:  National Institute of Animal Science

 THE NEW FINDINGS

- It is the first time to relatively comprehensive and systematically evaluate the productivity of LRYSMS pigs contributed to abtaining initiative in high reproductive performance of sow resource to produce crossbred pig with high performance and meat quality.
- Evaluate reproductive performance of LRYSMS sows mated with PiDu boars, at the same time determine the growth rate, performance and meat quality of PiDu x x LRYSMS crossbreds.                                                                                                                            

 

PhD Student

 

 

Nguyen Thi Huong

Tóm tắt tiếng Anh

Tóm tắt tiếng Việt

Toàn văn Luận án

                                                                                   

 

 

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
 
 
Thiết kế website