Luận án

Luận án trước bảo vệ của Nghiên cứu sinh Lương Anh Dũng

Luận án trước bảo vệ của Nghiên cứu sinh Lương Anh Dũng

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: “Khả năng sinh trưởng, sản xuất tinh và ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm đến năng suất, chất lượng tinh của bò đực giống Brahman, Red Angus nuôi tại Moncada”.

Chuyên ngành: Chăn nuôi

Mã số: 9620105

Nghiên cứu sinh: Lương Anh Dũng

Người hướng dẫn khoa học:           1. PGS.TS.      Mai Văn Sánh

                                                         2. TS.              Lê Văn Thông

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

            - Đã xác định được ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, chỉ số nhiệt ẩm đến năng suất, chất lượng tinh của bò đực giống Brahman và Red Angus nhập nội. Chỉ số nhiệt ẩm chuồng nuôi từ 75 bắt đầu gây stress, trong đó bò Red Angus bị ảnh hưởng bởi Stress nhiệt cao hơn bò Brahman.

            - Đã xác định được mối tương quan giữa chỉ số THI với một số chỉ tiêu số lượng và chất lượng tinh dịch của bò đực giống nghiên cứu. Trong đó chỉ số THI tương quan nghịch với lượng xuất tinh, hoạt lực tinh trùng, nồng độ tinh trùng; mối tương quan này là cao đối với bò đực giống Red Angus và trung bình với bò đực giống Brahman. Chỉ số THI có tương quan thuận cao với tỷ lệ tinh trùng kỳ hình của hai nhóm bò nghiên cứu.

- Đã xác định được khi THI tăng lên một đơn vị thì làm giảm các chỉ tiêu V, A, C và làm tăng chỉ tiêu K trong tinh dịch của hai giống bò đực nghiên cứu; mức giảm của V, A, C và mức tăng của K ở các vùng stress khác nhau là khác nhau.

Người hướng dẫn khoa học

Nghiên cứu sinh

(ký, ghi rõ họ tên)

(ký, ghi rõ họ tên)

 

SUMMARY NEW FINDINGS OF THESIS

Thesis: “Growth performance, semen production and the effect of temperature, humidity on semen quantity, quality of Brahman, Red Angus bull raised Moncada center”    

Major: Animal husbandry

Code: 9620105

Phd Student: Luong Anh Dung

Supervisor:                 1. Assoc. Prof. Dr.    Mai Van Sanh

                                    2. Dr.                          Le Van Thong

Educational institution: National Institute of Animal Science

NEW FINDINGS OF THESIS

- The effect of temperature, humidity, and temperature humidity index on semen production and semen quality of Brahman and Red Angus bulls was determined that when the temperature, humidity index reach to 75 it caused stress, in which Red Angus was heavier affected by heat stress than Brahman.

- There was a correlation between THI with some indicators of quantity and quality of semen. The THI is negative correlated with ejaculation volume, sperm motility, sperm concentration; this correlation was high for Red Angus bulls and medium for Brahman bulls. The THI was highly positive correlated with the abnormal sperm in both groups of bulls.

- The results is also determined that when the THI increased one unit, all indicators as semen volume (V), activity sperm (A), sperm concentration (C) reduced, and the abnormal sperm (K) increased in both groups of bull; the reduction of V, A, C and the increase of K in the different stress zones are different.

Supervisor

PhD student

(Singature, full name)

(Signature, full name)

Bản tóm tắt tiếng Việt

Bản tóm tắt tiếng Anh

Toàn văn luận án

 

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
Thiết kế website