Luận án

Luận án trước bảo vệ của nghiên cứu sinh Hoàng Tuấn Thành

Luận án trước bảo vệ của nghiên cứu sinh Hoàng Tuấn Thành

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: “Khả năng sản xuất của hai dòng gà lông màu hướng thịt LV4, LV5, đàn bố mẹ và thương phẩm qua 5 thế hệ chọn lọc

Chuyên ngành: Chăn nuôi động vật

Mã số: 62 62 01 05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Tuấn Thành

Họ và tên người hướng dẫn:         1. TS Dương Xuân Tuyển

                                                            2. PGS.TS Hoàng Văn Tiệu

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án là nghiên cứu đầu tiên áp dụng chọn lọc dựa trên giá trị giống ước tính (EBV) và ứng dụng các tham số di truyền để đánh giá hiệu quả chọn lọc nhằm nâng cao năng suất của gà lông màu hướng thịt. Kết quả nghiên cứu cụ thể của luận án như sau:

Gà LV4 chọn lọc tăng khối lượng cơ thể ở 8 tuần tuổi có hệ số di truyền khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi 0,74; tiến bộ di truyền của gà trống và mái đạt 35,0 và 21,0 g/thế hệ. Khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi ở thế hệ 5 của gà trống và mái đạt 2286,8 và 1676,2 g/con, tăng 330,4 g/con sau 5 thế hệ (tính chung trống và mái).

Gà LV5 chọn lọc tăng năng suất trứng 38 tuần tuổi có hệ số di truyền về năng suất trứng 38 tuần tuổi 0,15; tiến bộ di truyền về năng suất trứng 38 tuần tuổi đạt 1,4 quả/thế hệ. Năng suất trứng/mái/38 tuần tuổi ở thế hệ 5 đạt 71,0 quả, cao hơn 22,2% so với thế hệ 1. Năng suất trứng/mái/68 tuần tuổi qua các thế hệ đạt 183,6 - 193,9 quả với tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng 2,5 – 2,6 kg.

Gà bố mẹ (trống LV4, mái LV25) có năng suất trứng đạt 194,6 quả/mái/68 tuần tuổi đạt cao hơn 5,6% và tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng là 2,4 kg thấp hơn 5,1% so với đàn gà bố mẹ Trại gà đang sử dụng.

Gà thương phẩm LV425 đến hết 8 tuần tuổi có tỷ lệ nuôi sống 97,3%, khối lượng cơ thể đạt 1964,6 g/con cao hơn 8,6% với tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể là 2,4 kg thấp hơn 3,6% so với gà thương phẩm Trại đang cung cấp ra sản xuất.

Như vậy, qua 5 thế hệ chọn lọc định hướng đã nâng cao được khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi của gà dòng trống LV4 và nâng cao được năng suất trứng đến 38 tuần tuổi của gà dòng mái LV5, tạo ra gà bố mẹ, gà thương phẩm từ tổ hợp lai 3 dòng có năng suất cao, phục vụ kịp thời cho sản xuất và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi.

 

                                        Người hướng dẫn                                                                    Nghiên cứu sinh

                                   1. TS Dương Xuân Tuyển                                                                                                             

 

 

 

                                   2. PGS.TS Hoàng Văn Tiệu                                                           Hoàng Tuấn Thành

 

BRIEF INFORMATION OF PhD THESIS

      Title of thesis : "Production performance of the two lines of colored feathered meat chicken LV4, LV5, parent and commercial stock through 5-generation selection”

Major: Animal production                        Code number: 62.62.01.05

Full name of PhD Student: Hoang Tuan Thanh

Supervisors: 

1. Dr. Duong Xuan Tuyen

2. Associate Professor. Dr. Hoang Van Tieu

Educational institution:  National Institute of Animal Sciences

THE NEW FINDINGS OF THE PRESENT STUDY

The thesis was the first study applying selection method based on estimated breeding value (EBV) and genetic parameters to evaluate the selection efficiency in order to improve the productive performance of colored feathered chickens. Specific research results of the thesis were as follows:

Heritability of body weight at 8 weeks of age of the selective LV4 chickens was 0.74; Genetic progress of male and female chickens reached 35.0 and 21.0 g per generation, respectively. Body weight at 8 weeks of age in the 5th generation of male and female chickens were 2286.8 and 1676.2 g per head, increased of 330.4 g per head after 5 generations (calculated for both male and female chickens).

Heritability of egg production at 38 weeks of age of the selective LV5 chickens was 0.15; Genetic improvement in egg production at 38 weeks of age was 1.4 egg per generation. Egg production 38 weeks of age per hen in the 5th generation was 71.0 eggs, which was higher than that of the 1st generation with 22.2%. Egg production at 68 weeks of age per hen through studied generations reached 183.6 – 193.9 eggs with feed consumption per 10 eggs was 2.5 - 2.6 kg.

Egg production of 68 weeks of age per hen of the parental chickens (LV4 male, LV25 female) was 194.6 eggs per hen, which was higher than that of the current parental chickens of the farm with 5.6%. Otherwise, feed consumption per 10 eggs of these chickens was 2.4 kg, which was lower than 5.1% compared to the present chickens of the farm.

For the LV425 commercial chickens at 8 weeks of age, survival rate was 97.3%, body weight was 1964.6 g per head, which was higher than that of current chickens of the farm with 8.6%. Additionally, LV425 chickens had feed consumption per body weight gain was 2.4 kg, which was less than 3.6% compared to present commercial chicken of the farm.

Therefore, through 5 generations of selection, the 8-week-old body weight of the LV4 male chicken line and the egg production to 38 weeks of age of the LV5 female chicken line has been improved, resulting in high productive performances and economic efficiency of parental and commercial chickens.

            Supervisors                                                                    PhD Student

1. Dr. Duong Xuan Tuyen                                                                                     

 

 

 

2. Assoc. Prof. Dr. Hoang Van Tieu                                            Hoang Tuan Thanh

Tóm tắt luận án tiếng Việt

Tóm tắt luận án tiếng Anh

Toàn văn luận án

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
 
Thiết kế website