Luận án

Luận án trước bảo vệ của nghiên cứu sinh Đinh Ngọc Bách

Luận án trước bảo vệ của nghiên cứu sinh Đinh Ngọc Bách

TRÍCH YẾU LUẬN ÁN

Họ tên nghiên cứu sinh: Đinh Ngọc Bách

Tên đề tài luận án: Lai tạo tổ hợp đực lai cuối cùng từ Duroc, Pietrain và Landrace phục vụ cho sản xuất lợn thương phẩm ở vùng Trung du miền núi phía Bắc

Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống vật nuôi          ;Mã số: 96 20 108

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Văn Bình

                                                  2. TS. Ngô Thị Kim Cúc

Tên cơ sở đào tạo: Viện chăn nuôi

Mục đích nghiên cứu:

- Tuyển chọn được các cá thể lợn đực giống và nái có giá trị giống cao nhất trong các đàn giống thuần Duroc, Pietrain và Landrace làm nguyên liệu cho việc lai tạo, tạo các tổ hợp đực lai cuối cùng.

- Xác định được tổ hợp đực lai cuối cùng tốt nhất có tốc độ tăng khối lượng cao, độ dày mỡ lưng thấp, tiêu tốn thức ăn thấp và tỷ lệ nạc cao.

- Đánh giá khả năng sinh trưởng, dày mỡ lưng, tiêu tốn thức ăn và tỷ lệ nạc của các tổ hợp lai thương phẩm giữa đực lai cuối cùng tốt nhất với nái lai ngoại x nội (YMC) và nái lai ngoại x ngoại (YL) nuôi trong điều kiện vùng Trung du miền núi phía Bắc.

- Sơ bộ đánh giá hiệu quả chăn nuôi của các tổ hợp lợn lai thương phẩm nuôi tại một số cơ sở thuộc vùng Trung du miền núi phía Bắc.

Đối tượng nghiên cứu:

Đối với đàn lợn thuần: Đề tài nghiên cứu 15 nái và 7 đực thuần ở mỗi giống Duroc, Pietrain và Landrace làm nguyên liệu cho việc lai tạo.

Đối với đàn lợn lai: Đề tài nghiên cứu 1718 cá thể được tạo ra từ 6 cặp công thức lai thuận nghịch với tỷ lệ pha máu khác nhau: PD và DP; PxDP và DxPD; PL và LP; PxLP và LxPL; DL và LD; DxLD và LxDL (trong đó tỷ lệ đực/cái là 1/1 được kiểm tra năng suất, đực không thiến).

Đối với đàn con lai thương phẩm: Đề tài sử dụng 12 đực lai có năng suất cao nhất thuộc 3 tổ hợp lai DxPD (4 con), DP(4 con), DL(4 con) và đực DD làm đối chứng (4 con). Các con đực này được phối với 10 nái YL và 10 nái YMC để tạo con lai thương phẩm. Tổng con lai thương phẩm được theo dõi ở nghiên cứu này là 1200 con.

Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng:

- Đề tài sử dụng phương pháp ước tính GTG về TKL và DML làm cơ sở cho việc tuyển chọn những cá thể lợn thuần (nguyên liệu lai tạo).

- Đối với các cá thể đực được tạo ra từ các công thức lai đều được kiểm tra theo phương pháp kiểm tra năng suất cá thể

- Đối với con lai thương phẩm và cái hậu bị thì được nuôi theo nhóm 12-15 con/ô để kiểm tra năng suất.

- Đối với chỉ tiêu năng suất thịt: Đề tài áp dụng phương pháp mổ khảo sát theo phương pháp cổ điển và áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN8899-84).

Các kết quả chính và kết luận:

Căn cứ vào GTG về TKL, DML của 120 cá thể thuộc 3 giống thuần chủng gồm Duroc, Pietrain và Landrace, đề tài đã tuyển chọn được 7 đực, 15 nái có năng suất cao nhất để đưa vào lai tạo đực lai cuối cùng.

Kết quả nghiên cứu đã xác định được 2 tổ hợp đực lai cuối cùng là DxPD và DP dùng để phối với lợn nái lai YL và YMC được nuôi nhiều ở vùng trung du và miền núi phía Bắc nhằm tạo ra lợn lai thương phẩm có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện chăn nuôi của khu vực.

Đề tài nghiên cứu rút ra được mốt số kết luận có tính mới như:

- Xác định được tương quan kiểu hình giữa đàn giống thuần (D, P và L) với các đàn lai F1 (DP và PD; DL và LD; PL và LP).

- Xác định được các thành phần di truyền (di truyền công gộp và di truyền trội) ảnh hưởng đến tính trạng tăng khối lượng bình quân/ngày và dày mỡ lưng của tổ hợp lai DP và DxPD có giá trị lớn nhất so với các tổ hợp lai còn lại.

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

NGHIÊN CỨU SINH

(ký và ghi rõ họ tên)

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Tóm tắt luận án bằng tiếng Việt

Tóm tắt luận án bằng tiếng Anh

Toàn văn luận án

Những kết quả mới của đề tài luận án

Trích yếu Luận án

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
 
 
 
 
Thiết kế website