Luận án

Luận án trước bảo vệ của Nghiên cứu sinh Bùi Quang Hộ

Luận án trước bảo vệ của Nghiên cứu sinh Bùi Quang Hộ
THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN CỦA NCS BÙI QUANG HỘ

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: “Xác định tổ hợp lai giữa đực Landrace, Yorkshire, Pietrain với nái móng cái, tuổi cai sữa và khẩu phần ăn thích hợp để sản xuất lợn sữa trong nông hộ tại Thái bình

Chuyên ngành: Chăn nuôi

Mã số: 62 62 01 05

Họ và tên nghiên cứu sinh:           BÙI QUANG HỘ

Họ và tên người hướng dẫn:        1. TS. TRẦN QUỐC VIỆT

                                                  2. PGS.TS. NGUYỄN VĂN ĐỨC

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Xác định được sử dụng lợn đực Pietrain phối với lợn nái Móng Cái đạt số con (để nuôi, cai sữa và 42 ngày)/ổ, khối lượng trung bình/con ở 42 ngày và tiêu tốn thức ăn/kg lợn con 42 ngày tuổi tốt hơn so với sử dụng lợn đực Yorkshire; Landrace phối với nái Móng Cái. Không có sự khác biệt về sinh sản ở lợn nái Móng Cái, sinh trưởng, tiêu tốn thức ăn ở lợn con giữa hai tổ hợp lai F1(YxMC) và F1(LRxMC).

- Xác định được cai sữa 21 ngày tuổi đạt hiệu quả cao hơn về khối lượng lợn con 42 ngày tuổi/con và tiêu tốn thức ăn/kg lợn con 42 ngày tuổi so với cai sữa 35 ngày tuổi ở cả 3 tổ hợp lai.

- Khẩu phần mức dinh dưỡng cao (3265 kcal ME/kg, 21% protein thô, 1,35% lysine) nuôi lợn con từ tập ăn đến 42 ngày tuổi đạt hiệu quả cao hơn về các chỉ tiêu khối lượng lợn con 42 ngày tuổi/con, tiêu tốn thức ăn/kg lợn con 42 ngày tuổi so với nuôi bằng khẩu phần mức dinh dưỡng thấp (3050 kcal ME/kg, 19% protein thô, 1,25% lysine).

- Lần đầu tiên xác định được ảnh hưởng tương tác giữa các yếu tố (tổ hợp lai – TH, tuổi cai sữa – CS, khẩu phần thức ăn – KP) đến khả năng sinh trưởng, tiêu tốn thức ăn, tỷ lệ móc hàm của lợn con 42 ngày tuổi. Theo đó, đã xác định được lợn con tổ hợp lai F1(PixMC) cai sữa ở 21 ngày tuổi và nuôi bằng khẩu phần có mức dinh dưỡng cao đạt khối lượng ở 42 ngày tuổi cao hơn với mức tiêu tốn thức ăn/kg thấp hơn so với lợn con của hai tổ hợp F1(YxMC); F1(LRxMC), đồng thời cũng đạt cao hơn về tỷ lệ móc hàm.

Nghiên cứu sinh

Bùi Quang Hộ

                                                                                             

BRIEF INFORMATION OF PhD THESIS

Title of Thesis: “Identifying the hybrid combination between Landrace, Yorkshire, Pietrain boars with Mong Cai sows, the weaning age and the proper diet to produce suckling pigs in rural households of Thai Binh”

Major: Animal production

Code: 62 62 01 05

Full name of PhD Student:      BUI QUANG HO

Supervisors:                          1. Dr. TRAN QUOC VIET

                                             2. Associate Professor Dr. NGUYEN VAN DUC

Educational institution:  National Institute of Animal Sciences

THE NEW FINDINGS

- Identify the use of Pietrain boars mated with Mong Cai sows to gain a number of piglets (for feeding, weaning and 42 days)/litter, the average weight/piglet at the 42nd and the feed consumption/kg of the 42nd piglet that is better than the use Yorkshire and Landrace boars to mate with Mong Cai sows. There is no difference of the fertility of Mong Cai sows, the growth, the feed consumption of piglets between 02 hybrid combinations of F1(YxMC) and F1(LRxMC).

- Identify that the weaning of the 21-day-old piglets achieves the higher efficiency of the weight of 42-day-old piglets and the feed consumption of 42-day-old piglets in comparison with the 35-day-old weaning at 3 hybrid combinations.

- The diet with the high nutrient level (3265 kcal ME/kg, 21% crude protein, 1.35% lysine) for the piglets upto 42 day old achieve the greater efficiency of the weight at 42-day-old piglets/each, the feed consumption/kg of 42 day old piglets in comparison with the low nutrient level (3050 kcal ME/kg, 19% crude protein, 1.25% lysine).

- For the first time, identify the influence of the interaction among three factors (hybrid combinations, weaning age and diets) to the growth, the feed consumption, the weight of 42-day-old piglets. Accordingly, it has identified that piglets of the hybrid combination F1(PixMC) weaned at 21 days of age and fed by the diet with high nutrient level reach the higher weight at 42 days of age with the lower feed consumption in comparison with piglets of two hybrid combinations of F1(YxMC), F1(LRxMC) and achieve the higher carcass percentage.

PhD Student

(Signature and Full name)

 

Bui Quang Ho

Nội dung chi tiết của Luận án

 

 

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Thông báo
Quảng cáo
Thư viện trực tuyếnĐào tạo sau đại họcĐào tạo theo nhu cầuBản tin Khoa học Công nghệQuy trình, kỹ thuật chăn nuôi, Thực hành chăn nuôiTạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Viện Chăn nuôi
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
 
Thiết kế website