Danh mục HTQT

Dự án Nâng cao năng xuất và Chất lượng thịt trong chăn nuôi bò thịt (NUFU)

Dự án Nâng cao năng xuất và Chất lượng thịt trong chăn nuôi bò thịt (NUFU)
Tiếp đoàn chuyên gia NUFU sang kiểm tra và thảo luận kế hoạch hợp tác, Báo cáo tổng kết năm hoạt đông 2010 đã được phía NUFU thông qua. Tổ chức đoàn cán bộ thăm và làm việc tại Đại học Khoa học Sự sống Nauy về khả năng xây dựng dự án mới.

Tiếp đoàn chuyên gia NUFU sang kiểm tra và thảo luận kế hoạch hợp tác, Báo cáo tổng kết năm hoạt đông 2010 đã được phía NUFU thông qua. Tổ chức đoàn cán bộ thăm và làm việc tại Đại học Khoa học Sự sống Nauy về khả năng xây dựng dự án mới.

Hoàn thành chương trình đào tạo học sinh Msc. tại Đại học Khon Kean Thái Lan cho 3 học sinh. Các học sinh đã được đào tạo tốt và đạt kết quả cao. Khóa đào tạo các  học sinh của Lào và Cămpuchia tại đại học Cần Thơ vân đang tiếp tục với phần làm thí nghiệm trong nước. Các học sinh PhD đào tạo tại Nauy đang xúc tiến viết báo cáo để đăng trong các tạp chí quốc tế, chuẩn bị để có thể bảo vệ luận án và tháng 6 năm 2012

PHƯƠNG HƯỚNG HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG QUÝ IV

Dự án  Nâng cao năng xuất và Chất lượng thịt trong chăn nuôi bò thịt. (NUFU): Tiếp tục đào tạo học sinh PhD của Đại học Hoàng gia Căm Pu Chia tại Đại học Nông Lâm Huế và học sinh của Đại học Quốc gia Lào, Đại học Xuphanuvông - Lào tại đại học Cần Thơ. Xây dựng dự án hợp tác mới cho gai đoạn 2012-2016

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên