Quy định - hồ sơ biểu mẫu đào tạo

DT/2012_VCN

DT/2012_VCN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH DI TRUYỀN VÀ CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI (Animal Genetics and Breeding)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH DI TRUYỀN VÀ CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI
(Animal Genetics and Breeding)

1.MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1.Mục tiêu chung

Đào tạo tiến sĩ về Di truyền và giống vật nuôi có kiến thức chuyên sâu, có khả năng nghiên cứu độc lập và tổ chức nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học về di truyền và chọn giống vật nuôi. 

Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
 
Thiết kế website