Chức năng nhiệm vụ

Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Chăn nuôi

Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Chăn nuôi
Ngày 03/3/2014 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 352/QĐ-BNN-TCCB về việc Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Chăn nuôi, cụ thể như sau:

N

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: 352/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN CHĂN NUÔI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2003/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Trên cơ sở các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 2769/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/11/2011 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chăn nuôi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; số 113/QĐ-BNN-KHCN ngày 21/01/2014 Phê duyệt Chiến lược phát triển Viện Chăn nuôi giai đoạn 2014-2020 và định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Chăn nuôi tại Tờ trình số 57/TTr-VCN-TCHC ngày 13/02/2014;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện Chăn nuôi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định số 2769/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/11/2011 như sau:

1. Bổ sung Khoản 12 Điều 2:

“12. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ nuôi ong; hoàn thiện và phát triển công nghệ chuồng trại, thiết bị chăn nuôi”.

2. Chuyển nhiệm vụ “nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về cây thức ăn chăn nuôi” tại điểm a, d Khoản 2 Điều 2 sang Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

3. Điều chỉnh, bổ sung một số tổ chức trực thuộc Viện Chăn nuôi tại Điều 3 như sau:

a) Tổ chức lại, đổi tên Phòng Tài chính, Kế toán thành Phòng Kế hoạch, Tài chính;

b) Sáp nhập Bộ môn Đồng cỏ và Cây thức ăn chăn nuôi (sau khi chuyển giao nguyên trạng về cây thức ăn chăn nuôi sang Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) vào Bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn chăn nuôi thành Bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn chăn nuôi;

c) Thành lập Bộ môn Nghiên cứu và Phát triển công nghệ chăn nuôi;

d) Thành lập Trung tâm Nghiên cứu Ong, là tổ chức khoa học công nghệ không có tư cách pháp nhân, không có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Viện trưởng Viện Chăn nuôi quy định chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp nhân sự, bố trí cơ sở vật chất để các Phòng, Bộ môn, Trung tâm có tên tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định này hoạt động có hiệu quả trên cơ sở cân đối, sử dụng nguồn lực, biên chế số lượng người làm việc hiện có của Viện Chăn nuôi.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Viện trưởng Viện Chăn nuôi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Các Vụ, Tổng cục, Cục, TTra Bộ, VP Bộ;
- Viện KHNNVN;
- Sở NN và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCCB. TMĐ.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
Thiết kế website