Biểu mẫu KHCN

Danh mục biểu mẫu khoa học (mới nhất_ tháng 12/2015)

Danh mục biểu mẫu khoa học (mới nhất_ tháng 12/2015)
Các quy định biểu mẫu mới nhất về quản lý hoạt động KHCN (cập nhật tháng 12/2015)

Danh mục biểu mẫu Thông tư 10_2014 – Tuyển chọn xét tuyển

Số hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu

 

Số: 10/2014/TT-BKHCN

 

Bộ KHCN

THÔNG TƯ 

Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp 

tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia  sử dụng ngân sách nhà nước

Biểu B1-2a-TMĐTCN

10/2014/TT-BKHCN

 

 

Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp Quốc gia

 

Biểu B1-2c-TMDA

10/2014/TT-BKHCN

 

 

Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia

Biểu mẫu B1-2d-TMDA

10/2014/TT-BKHCN

2015

Bộ KHCN

Thuyết minh Đề án khoa học cấp quốc gia

 

BiểuB1-3-LLTC

10/2014/TT-BKHCN

2015

Bộ KHCN

Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

 

Biểu B1-4-LLCN

10/2014/TT-BKHCN

2015

Bộ KHCN

Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN

Biểu B1-5-PHNC

10/2014/TT-BKHCN

2015

Bộ KHCN

Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

 

Thông tư 04-2015_ Kiểm tra nhiệm vụ KHCN

TT Số: 04/2015/TT-BKHCN

2015

Bộ KHCN

THÔNG TƯ

Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Mẫu A-1-BCĐK

04/2015/TT-BKHCN

2015

Bộ KHCN

Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ

 

Mẫu A-2-BCTĐ

04/2015/TT-BKHCN

2015

Bộ KHCN

Báo cáo nội dung khoa học, tiến độ thực hiện nhiệm vụ

 

Mẫu A-3-BCSDKP

04/2015/TT-BKHCN

2015

Bộ KHCN

Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí

 

Mẫu A-4-BCSPHT

04/2015/TT-BKHCN

2015

Bộ KHCN

Báo cáo sản phẩm khoa học và công nghệ đã hoàn thành

 

Mẫu A-5-BCSPUD

04/2015/TT-BKHCN

2015

Bộ KHCN

Báo cáo sản phẩm khoa học và công nghệ đã được chuyển giao, ứng dụng vào thực tế

 

Thông tư 11-2014 – Nghiệm thu đề tài, dự án

 

 

Số hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu

 

Mẫu 1

11/2014/TT-BKHCN

 

Bộ KHCN

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

 

Mẫu 2

11/2014/TT-BKHCN

 

Bộ KHCN

Đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

 

Mẫu 3

11/2014/TT-BKHCN

 

Bộ KHCN

Biên nhận hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

 

Mẫu 4

11/2014/TT-BKHCN

 

Bộ KHCN

Hồ sơ nghiệm thu các nhiệm vụ KHCN cấp nhà nước

 

Thông tư số 11/2014

 

Bộ KHCN

Thông tư Quy địnhviệc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

 

Thông tư số 05/2015/TT-BKHCN

 

Bộ KHCN

Thông tư quy định tổ chức quản lý các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia

 

Thông tư 10-2013- BKHCN

 

Bộ KHCN

Quản lý sản phẩm

 

Thông tư số 18/2014

 

Bộ KHCN

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen

 

Thông tư 04/2015 – Kiểm tra nhiệm vụ KHCN

 

Số: 04/2015/TT-BKHCN

2015

Bộ KHCN

Thông tư Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc giasử dụng ngân sách nhà nước

 

Mẫu A-1-BCĐK

04/2015/TT-BKHCN

 

Bộ KHCN

Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ

 

Mẫu A-2-BCTĐ

04/2015/TT-BKHCN

 

Bộ KHCN

Báo cáo nội dung khoa học, tiến độ thực hiện nhiệm vụ

 

Mẫu A-3-BCSDKP

04/2015/TT-BKHCN

 

Bộ KHCN

Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí

 

Mẫu A-4-BCSPHT

04/2015/TT-BKHCN

 

Bộ KHCN

Báo cáo sản phẩm khoa học và công nghệ đã hoàn thành

 

Mẫu A-5-BCSPUD

04/2015/TT-BKHCN

 

 

Báo cáo sản phẩm khoa học và công nghệ đã được chuyển giao, ứng dụng vào thực tế

 

TT 05/2015/TT-BKHCN

 

 

Thông tư quy định tổ chức quản lý các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia

 

TT 10-2013/TT-BKHCN

 

 

Thông tư 10-2013 – Sản phẩm quốc gia

 

                                                  Thông tư 10/2014/TT/BKHCN              

 

 

Số hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu

 

10/2014/TT/BKHCN

2014

Bộ KHCN

Thông tư quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

 

Biểu B1-2a-TMĐTCN

10/2014/TT-BKHCN

 

Bộ KHCN

Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp quốc gia

 

Biểu B1-2c-TMDA

10/2014/TT-BKHCN

 

 

Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia

 

Biểu B1-2d-TMĐA 10/2014/TT-BKHCN

 

 

Thuyết minh đề án khoa học cấp quốc gia

 

Biểu B1-3-LLTC 

 10/2014/TT-BKHCN

 

 

Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia

 

Biểu B1-4-LLCN

10/2014/TT-BKHCN

 

 

Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN

 

Biểu B1-5-PHNC

10/2014/TT-BKHCN

 

 

Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

 

Thông tư 11/2014/TT/BKHCN

 

Số: 11/2014/TT-BKHCN

2014

Bộ KHCN

Thông tư quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

 

Mẫu 1

11/2014/TT-BKHCN

 

Bộ KHCN

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

 

Mẫu 2

11/2014/TT-BKHCN

 

Bộ KHCN

Đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

 

Mẫu 3

11/2014/TT-BKHCN

 

Bộ KHCN

Biên nhận hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

 

Thông tư 18/2014

 

Số: 18/2014/TT-BKHCN

 

Bộ KHCN

Thông tư: sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen

 

Thông tư 18-2015_ quản lý nhiệm vụ KHCN cấp bộ

 

Mẫu B1a. PĐX-BNN

 

Bộ NN

Phiếu đề xuất đặt hàng đề tài, dự án cấp bộ NN và PTNT năm 20...

 

Mẫu B1b.DMĐTDA-BNN

 

Bộ NN

Danh mục đề xuất đặt hàng đề tài, dự án cấp Bộ NN và PTNT năm 20 ….

 

Mẫu B2. ĐON-BNN

 

Bộ NN

Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án

 

Mẫu B3a. TMĐT-BNN

 

Bộ NN

Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp bộ

 

Mẫu B3b. TMDA-BNN

 

Bộ NN

Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

 

Mẫu B4. LLTC-BNN

 

Bộ NN

Tóm tắt hoạt động khoa học công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài, dự án SXTN cấp bộ

 

Mẫu B5. LLCN-BNN

 

Bộ NN

Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện chính đề tài, dự án SXTN cấp bộ

 

Mẫu B6. PHTH-BNN

 

Bộ NN

Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài, dự án SXTN cấp bộ

 

Mẫu B13. BCĐK-BNN

 

Bộ NN

Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện đề tài, dự án SXTN

 

Mẫu B15. BBKT-BNN

 

Bộ NN

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ

 

Mẫu B16. BCTK-BNN

 

Bộ NN

Báo cáo tổng kết đề tài/ dự án SXTN cấp bộ

 

Mẫu B17- BCTT-BNN

 

Bộ NN

Báo cáo tóm tắt kết quả đề tài/dự án SXTN cấp bộ

 

Mẫu B18. BCTKE-BNN

 

 

Báo cáo thống kê kết quả thực hiện đề tài/ dự án SXTN

 

Mẫu B19. BCKP-BNN

 

Bộ NN

Báo cáo kinh phí đề tài / dự án cấp bộ

 

Mẫu B20. BCKP-BNN

 

Bộ NN

Hồ sơ đề nghị nghiệm thu đề tài /dự án cấp bộ

 

Số: 18/2015/TT-BNNPTNT

 

Bộ NN

Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ NN và PTNT

 

Báo cáo kết quả khảo nghiệm  

 

BM 08 VCN/BCKNG

 

 

Báo cáo kết quả khảo nghiệm dòng/giống vật nuôi

 

Thông tư 15-2013 _ Khuyến Nông

 

Số: 15/2013/TT-BNNPTNT

 

Bộ NN

THÔNG TƯ

Quy định thực hiện một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP

ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông

 

Nhiệm vụ thường xuyên

 

Biểu số  

1_PĐXTX_VCN

 

Bộ NN

Danh mục đề xuất nhiệm vụ thường xuyên năm 20...

 

Mẫu B2_TMNVTX_VCN

 

Bộ NN

Mẫu thuyết minh và dự toán nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

 

Mẫu B3_HĐTX_VCN

 

Bộ NN

Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

 

Mẫu B4a_HĐNTX_VCN

 

Bộ NN

Hợp đồng thực hiện nhánh nhiệm vụ thường xuyên năm 2015

 

Mẫu B4b_PLHĐNTX_VCN

 

Bộ NN

Danh mục sản phẩm của nhánh nhiệm vụ

 

Mẫu B5_PBKPTX_VCN

 

Bộ NN

Phân bổ nội dung và kinh phí nhiệm vụ thường xuyên năm 20..

 

Mẫu bìa thuyết minh

 

 

Thuyết minh và dự toán kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 20....

 

Mẫu B7. BCĐKTX-VCN

 

Bộ NN

Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ thường xuyên năm 20....

 

Sản phẩm trung gian

 

BM 01-VCN/TMHNĐT

 

Viện Chăn nuôi

Thuyết minh kế hoạch hàng năm đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

 

BM 02 VCN/BCCĐ

 

Viện Chăn Nuôi

Cách trình bày và bố cục báo cáo chuyên đề khoa học

 

BM 03 VCN/QTKT

 

Viện Chăn nuôi

Cách trình bày và bố cục quy trình kỹ thuật

 

BM 04 VCN/TCCS

 

Viện Chăn Nuôi

Cách trình bày và bố cục tiêu chuẩn cơ sở

 

Tiến bộ kỹ thuật

 

BM18-ĐONTBKT-VCN

 

Viện Chăn Nuôi

Đơn đề nghị công nhận tiến bố kỹ thuật và công nghệ mới

 

BM19-BCTBKT-VCN

 

Viện Chăn Nuôi

Báo cáo kết quả nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới đăng ký công nhận

 

BM20-NXTBKT-VCN

 

Viện Chăn Nuôi

Nhận xét ứng dụng kết quả nghiên cứu, thử nghiệm trong sản xuất

 

Số   13/2015/TT-BNNPTNT

 

Bộ NN và PTNT

Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới ngành Nông nghiệp và PTNT

 

(Nguồn: Phòng Khoa học và HTQT)

Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên