Bài báo ISI

Cuong, V. C. Vu*, M. W. A. Verstegen1, W. H. Hendriks1 and K. C. Pham (2011)

Cuong, V. C. Vu*, M. W. A. Verstegen1, W. H. Hendriks1 and K. C. Pham (2011)
The Nutritive Value of Mulberry Leaves (Morus alba) and Partial Replacement of Cotton Seed in Rations on the Performance of Growing Vietnamese Cattle. Cuong, V. C. Vu*, M. W. A. Verstegen1, W. H. Hendriks1 and K. C. Pham (2011)

The Nutritive Value of Mulberry Leaves (Morus alba) and Partial Replacement of Cotton Seed in Rations on the
Performance of Growing Vietnamese Cattle. Cuong, V. C. Vu*, M. W. A. Verstegen1, W. H. Hendriks1 and K. C. Pham (2011)

Tag: Vol. 24, No. 9 : 1233 - 1242
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
Thiết kế website