Quy định - hồ sơ biểu mẫu đào tạo

CN/2012_VCN

CN/2012_VCN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH CHĂN NUÔI (Animal Production)

CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT 
(Animal Production)

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo những nhà khoa học có trình độ cao về lĩnh vực Chăn nuôi động vật, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, có khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và hướng dẫn nghiên cứu khoa học. 

Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
 
 
Thiết kế website