Chức năng nhiệm vụ

Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Chăn nuôi

Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Chăn nuôi

Ngày 03/3/2014 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 352/QĐ-BNN-TCCB về việc Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Chăn nuôi, cụ thể như sau:
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ trực thuộc Viện Chăn nuôi

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ trực thuộc Viện Chăn nuôi

Ngày 14 tháng 5 năm 2013 Bộ trưởng BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ban hành Quyết định số 1085/QĐ-BNN-TCCB Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ trực thuộc Viện Chăn nuôi
Chức năng nhiệm vụ của Viện Chăn nuôi

Chức năng nhiệm vụ của Viện Chăn nuôi

Ngày 11/11/2011 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 2769/QĐ-BNN-TCCB Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Chăn nuôi, cụ thể như sau:
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
Thiết kế website