Tạp chí KHCN

B01/27T12/2010

B01/27T12/2010
TỐC ĐỘ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA LỢN KHÙA VÀ LỢN LAI F1 (LỢN RỪNG X LỢN KHÙA) TẠI VÙNG NÚI QUẢNG BÌNH Nguyễn Ngọc Phục 1 , Nguyễn Quế Côi 1 , Phan Xuân Hảo 2 Nguyễn Hữu Xa 1 , Lê Văn Sáng 1 vàNguyễn Thị Bình 1 1 Trung tâm nghiên cứu lợn Thuỵ Phương 2 Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

TỐC ĐỘ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA LỢN KHÙA VÀ LỢN LAI F1 (LỢN RỪNG X LỢN KHÙA) TẠI VÙNG NÚI QUẢNG BÌNH
Nguyễn Ngọc Phục
1
, Nguyễn Quế Côi
1
, Phan Xuân Hảo

Nguyễn Hữu Xa
1
, Lê Văn Sáng
1
vàNguyễn Thị Bình
1
1
Trung tâm nghiên cứu lợn Thuỵ Phương
2
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Tag:B01/27T12/2010
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
 
 
Thiết kế website